2016 Annual Meeting Handbook

Preparatory Committee Member List Conference Comprehensive Report Annual Meeting Proposal Sponsoring Unit Fang Directory

Preparatory Committee

Chairman: Wang Xiqin

Deputy Chairman: He Canying, Zhu Mingzhao, Liao Yilong, Weng Rongnan, Zhu Qiulong, Cai Sui, Liu Jigang, Wang Xifu

Executive Secretary: Chen Qitai

Committee members: Wang Zhong, Wang Wei, Wang Younan, Wang Maogen, Fu Hezhong, Zhu Qiulong, Jiang Chongrong, Jiang Yuming, He Changqing,

                        He Huimin, Yu Bingsheng, Wu Linmao, Wu Lequn, Lu Kezhen, Song Zhiyu, Song Guichun, Li Wenchuan, Li Zhilong,

                        Li Kunyan, Zhou Kaifen, Zhou Qilin, Yi Hongting, Lin Hongnan, Lin Zhishan, Lin Mingru, Lin Jingqi, Lin Yishou,

                        Lin Shengzhong, Hou Yuxiong, Hou Jieteng, Hong Congrong, Ji Aming, Hu Yi, Hu Yicai, Hu Yaozu, Xu Yongfu,

                        Xu Xudong, Xu Zhenhu, Zhang Tiande, Zhang Fusheng, Zhang Zhisheng, Zhuang Mushun, Zhuang Tongxing, Lian Shuangxi, Guo Qiyi,

                        Guo Xinjin, Guo Qingsong, Chen Dalin, Chen Zhaoxu, Chen Muze, Chen Zhengguang, Chen Shuguang, Chen Minxiu, Chen Yizhen,

                        Chen Luwei, Cheng Zhanyu, Qi Chengyun, Yun Caifu, Yun Wanyi, Huang Wenqi, Huang Xiaoxin, Huang Yurui, Huang Zongying,

                        Huang Zhongqiu, Huang Qixiang, Huang Ruilong, Yang Bingchun, Dong Jiating, Dong Wei, Zou Ruoqi, Pan Lizhi, Pan Yanyi,

                        Cai Sui, Cai Yinlai, Cai Songyu, Zheng Ruichi, Xiao Qichang, Lai Kefu, Xie Kaixuan, Jane Zong, Yan Huixiong,

                        Wei Jisheng, Luo Guangkai, Su Weiren

General affairs group

Convener: Lin Meilong

Deputy Convener: Xu Baiyan

Finance group

Convener: Liu Jigang

Deputy Convener: Luo Guangkai, Zhao Ziqian

Focus group

Convener: Ou Zhengzhang

Deputy Convener: Chen Junda

Award group

Convener: Yu Bingsheng

Deputy Convener: Weng Rongnan, Shi Hanzheng

Registration group

Convener: Guo Kaicheng

Deputy Convener: Lin Junjie, Song Guichun

Secretary group

Convener: Guo Kaicheng

Deputy Convener: Li Wenchuan

Activity group

Convener: Jiang Liangui

Deputy Convener: Hong Weiren

Publication field group

Convener: Qiu Shengxiong

Deputy Convener: Mao Guozhen

Public relations group

Convener: Shi Yixiong

Deputy Convener: Lin Yuhan

Memorial Group

Convener: Chen Shuguang

Deputy Convener: Chen Yizhen, Weng Rongnan, Chen Qitai

Conference comprehensive report

The comprehensive report on the implementation of the 105-year conference work of the Association is as follows:

A, conference work

 1. I. Selection Committee:

According to Article 19 of the Chapter, the election of the supervisors and member representatives of the Association was elected by the two former directors (Mr. Zhu Qiulong and Mr. Wu Rongzhang) and the current Chairman (Lin Hongnan). Members, composed of the selection committee, and the current convener of Lin Hongnan as the convener, elected the representative of the 58th member congress in March of the same year.

Second, the medal committee:

(1) According to the provisions of Article 19 of the Chapter, the election of the supervisors and member representatives of the Association, the two former members of the board of directors (Mr. Zhu Qiulong and Mr. Wu Rongzhang) and the current Chairman (Lin Hongnan) He served as the election committee member, formed the selection committee, and was appointed as the convener of the current chairman Lin Hongnan. In March 105, he elected the representative of the 58th member congress.

(2) A total of one recommendation letter was received as of August 31, 105, and at 10:30 am on Tuesday, September 20, the chairman of the board of directors, Mr. Yi Hongting, held the meeting to review the qualifications and vote.

(3) Taiwan Warranty Co., Ltd., a member of the review candidate group, complies with Article 5 of the Medal of the Medal and has no objection.

(4) After the 6-member voting of the Attendance Committee, the full vote 6 was approved by the winner of the 105-year technical medal of the Association. It was approved by the 58th 4th Board of Supervisors and was accepted as a recipient. The annual meeting was accepted at the 105th annual meeting.

 1. 3. Joint meeting of the governors and supervisors:

(1) The 58th 1st Joint Supervisory Meeting: On December 31, 1994 (Thursday), at 4 pm in the conference room of the Conference, the report and resolutions:

 1. 1. Elected standing directors, elected: Lin Hongnan, Zhu Mingzhao, Wang Xiqin, Cai Sui, Xu Zhenhu, Wang Xifu, Liu Jigang, Liao Yilong, Yi Hongting, etc.
 1. 2. Election of standing supervisor: Lai Kefu was elected
 1. 3. Election of the Chairman: Lin Hongnan was elected as the 58th President
 1. 4. The 58th President, Mr. Lin Hongnan, was due to attend the meeting on the same day. He also chose to hold the handover ceremony on March 11th. The meeting was presided over by Wang Xiqin, executive director.
 1. 5. The new chairman nominated:

                Secretary General: Lin Zaiqian

                Deputy Secretary-General: The new deputy secretary-general will be appointed as the new chairman of the mine, metallurgical and oil committee, and the appointment of the executive secretary will be followed.

                Chairman of the Mining Committee: Zhu Mingzhao renewed

                Chairman of the Metallurgical Committee: Wang Xiqin renewed

                Chairman of the Petroleum Commission: Liao Xiaolong's new appointment

                Chairman of the Membership Committee: Wang Xifu renewed

                Chairman of the Finance Committee: Liu Jigang renewed

                Chairman of the Publishing Committee: Lin Zaiqian re-elected

                Chairman of the Cross-Strait Mining Development Committee: Lai Kefu renews

                Chairman of the Medal Committee: Yi Hongting

 1. 6. Through the 105-year budget: (1) Income: $3,700,000; (2) Expenditure: $3,700,000
 1. 7. Adoption of the 105-year orientation of important academic activities
 1. 8. Important items and contributors' distribution of "Overview of the construction of mining and metallurgy projects in one year (104)"

            Three proposals for the 9.104 annual general meeting were submitted to the Public Works Committee of the Executive Yuan, the Ministry of Economic Affairs and the Environmental Protection Agency.

 1. 10. Through group members: Tongda Xin Industrial Co., Ltd. and regular member Wu Junyi and other 4 people, junior member Wu Zhengyue and other 9 people joined the case.

(II) The 58th 2nd Joint Supervisory Board Meeting: The meeting was held in the conference room of the meeting at 2 pm on March 11, 105 (Friday), the report and resolutions:

 1. 1. Secretary-General Lin’s report on the implementation of the first quarter of the business:

            (1) The 58th member representative election planning report.

            (2) Please submit the implementation report to the annual membership letter for the current (105) year.

            (3) This year's "Mining and Metallurgy" magazine advertising recruitment profile.

            (4) Editing progress and planning report of 60 volumes of Mining and Metallurgy magazine.

 1. 2. The special committee reports on the organization and work plan of the 105-year committee
 1. 3. Passing the 104-year final accounts, assets and liabilities, and income and expenditure
 1. 4. Chairman of the Board of Directors Nominating Medal Committee Yi Hongting and 5 members: Chen Yizhen, Qiu Shunde, Chen Shuguang, Weng Rongnan, Li Huilong; also recommended by the special committees: Zhou Guodong, Chen Qitai, Dong Wei, Tang Zibiao, Lin Move again.
 1. 5. The resolution passed the first member representative conference on April 15.
 1. 6. Retired the executive vice president of China Steel Corporation Wang Xiqin as the chairman of the preparatory committee for the annual meeting of this year.

(3) The 3rd Joint Meeting of the 5th Supervisors: On June 24, 2015 (Friday), at 2:30 pm in the conference room of the Conference, the report and resolutions:

 1. 1. Secretary-General Lin relocated 4 ∼ June work report
 1. 2. Chairman Wang Xiqin reported on the preparations for the 90th anniversary of the founding of the Association and the 105th annual meeting.
 1. 3. Cai’s thesis committee’s report on the selection of the 105-year paper contest of the Chinese Trade Union
 1. 4. Implementation of the work plan for the first half of the year (January-June) of each special committee
 1. 5. Resolution The theme of the 90th Anniversary of the Founding of the Association and the 105th Annual Meeting, the convening time, the place, the theme of the symposium

(1) Name: China Mining and Metallurgical Engineering Society's 90th Anniversary Celebration and 105 Annual Meeting

(2) Time: The afternoon symposium on November 9, 105

Morning meeting on November 10, 105, and the afternoon paper conference

Factory tour on November 11, 105 (all day)

(3) Venue: 1 The symposium was held in the International Conference Hall of China Steel Group Headquarters Building

The 2nd Annual Meeting was held in Zhongzheng Hall of Sinosteel Co., Ltd., Xiaogang District, Kaohsiung, and in various papers.

3 factories and mines visited: Taiwan Shipping Company, Mino Hakka Cultural Relics Museum.

(4) The 4th Joint Meeting of the 5th Supervisory Board of Supervisors: The meeting was held at 10:00 am on Friday, September 29, 105, in the conference room of the Conference, and the report and resolutions:

 1. 1. Chairman Wang Xiqin reported on the preparations for the 90th anniversary of the founding of the Association and the 105th annual meeting
 1. 2. Hong Ting, Chairman of the Medal Committee, reported on the review and selection of candidates for the Technical Medal
 1. 3. Secretary-General Lin relocated the meeting report.

            (1) At the end of August this year, the speech was presented to the chairman of the board of directors. He was allowed to retire. During his tenure, he was appointed as the chairman of the board of directors and the supervisors and directors of the board of supervisors. The conference was carried out smoothly and expressed his gratitude.

            (2) Learning this quarter's business is to assist and cooperate with the 90th anniversary of the founding and preparations for the 105th annual meeting, and the relevant business will be handed over to the new Secretary-General.

 1. 4. Reports on the activities of the special committees.
 1. 5. Ratify and approve the personnel change case through Lin Lin:

            (1) Secretary-General Lin re-involved in the health relations with the Secretary-General, the Chairman of the Publishing Committee and the editor-in-chief of the "Mining and Metallurgy" and the 90th Anniversary Group, and agreed.

            (2) The former Secretary-General of the forest was re-appointed as a consultant

            (3) Deputy Secretary-General Chen Qitai was promoted to Secretary General

            (4) Secretary Li Wenchuan is the Deputy Secretary-General of the Association

 1. 6. The resolution passed the 90th Anniversary Special Issue "Jia Yan Hong Ci" column B, and urged the President, the Executive Dean and the relevant head of the Central Ministry to indict B.
 1. 7. The group member “Taiwan Baolai Co., Ltd.” was awarded the 105th Annual Medal of Technology Medal, and was commended for the 90th Anniversary and 105th Annual Meeting of the 10th of November.
 1. 8. The resolution passed the publication committee to review the 104 years of mining and metallurgy papers, "all series of bake hardened steel development" and other eight award-winning papers.
 1. 9. Through the National Success University Resource Department, Chen Xinhong and other 8 people for the 105-year University Student Award Winner.
 1. 10. The resolution passed the "Lu Shandong Scholarship" Judging Committee and selected by Dr. Yang Changting, a Ph.D. student in the Department of Resources Engineering of National Cheng Kung University, Mr. Zeng Zhihan, a Ph.D. student in the Department of Materials Science and Engineering at National Chiao Tung University, and a Ph.D. student in the Department of Materials Science and Technology at National Taipei University of Science and Technology. Winner.
 1. 11. Submitted to the Energy Bureau of the Ministry of Economic Affairs for participation in the 105-year annual meeting proposal.
 1. 12. Agree to ratify: Dr. Zhan Wenxiu, Ph.D. student of National Taipei University of Science and Technology, Master Zhang Zhixuan, Peng Yukai, Bachelor of Science, University of Culture, Wu Enwei, Zhou Shiting, Zhang Shi'an, Wu Junyou and National Kaohsiung University of Applied Sciences 8 students, including Yun Yunyuan, are junior members.
 1. 13. Agree to approve the revision of the “Management Rules of China Mining and Metallurgical Engineering Society”
 1. 14. Through the "Symbol Symposium on Geology and Mineral Resources between the Two Gorges" to the Continental B case, the business community invited the Director of Weng Rongnan to invite the academic community to ask the director of the North University of Science and Technology, Luo Wei, to invite the delegation to participate in the group, depending on the number of participants, in October. Reply to the Fujian Mining Association 15 days ago.
 1. 15. Encourage students to participate in the annual conference paper competition, increase the selection rate of outstanding student papers, and submit the next year's awards group to discuss the specific methods of the industry and academic group competitions, and submit them to the next year's annual meeting after the approval of the supervisory board meeting. .

Fourth, hold the 7th Taiwan SOFC Industry Promotion Promotion Symposium: On the evening of June 13th, 1999, Monday at 1pm, the conference room on the 9th floor of the Administrative Building of Taipei University of Science and Technology will be held. During the six meetings, he made several comments to the Malaysian government and received responses. Jiuhao Wang Ruikai, deputy general manager and Edison International Energy President Chen Jikang reported on the company's development of the SOFC industry; production, official, academic and research experts and scholars: Chen Shinan, Energy Bureau of the Ministry of Economic Affairs Section Chief, Director of Taoyuan Zhang Changcai, B